మీ ఇంటి కొరకు సరైన టెలివిజన్ అంటే ఏమిటి?

మీ ఇంటి కొరకు సరైన టెలివిజన్ అంటే ఏమిటి?