మీరు మీ పండుగను ఎలా ప్లాన్ చేసారు?

మీరు మీ పండుగను ఎలా ప్లాన్ చేసారు?