ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳು - ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್, ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್, ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳು - ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್, ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್, ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?