கட்ட வேண்டுமா அல்லது கட்ட வேண்டாமா?

கட்ட வேண்டுமா அல்லது கட்ட வேண்டாமா?