முதுகுவலியிலிருந்து உங்களை எவ்வாறு விடுவிப்பது?

முதுகுவலியிலிருந்து உங்களை எவ்வாறு விடுவிப்பது?