உங்கள் திருவிழாவை எப்படி திட்டமிட்டு க்கொண்டீர்கள்?

உங்கள் திருவிழாவை எப்படி திட்டமிட்டு க்கொண்டீர்கள்?