முதுகு வலிக்கான சிறந்த மெத்தை எது?

முதுகு வலிக்கான சிறந்த மெத்தை எது?