പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം

പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 1 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 2 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 3 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 4 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 5 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 6 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 7 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 8 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 9 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 10 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 11 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 12 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 13 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 14 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 15 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 16 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 17 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 18 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 19 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 20 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 21 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 22 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 23 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 24 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 25 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 26 പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം - large - 27
fabmart

20,110


Free Shipping. Prices include GST!


ONLY 1 IN STOCK. ORDER NOW

Dispatched in 5 days

EMI - on AMEX Citi HDFC cards

ഒരു വിദഗ്ദ്ധനോട് ചോദിക്കുക

ഒരു വിദഗ്ദ്ധനോട് ചോദിക്കുക
വെങ്കട്ട്

Call : 080 4749 4649

Speak to വെങ്കട്ട് directly to get advice and have any of your questions answered.

Product Description
ഓഫർ
 • ആകർഷകമായ ഇഎംഐ ഓഫറുകൾ ഓണാണ് അമെക്സ്, ആക്സിസ്, സിറ്റിബാങ്ക്, എച്ച്ഡിഎഫ്സി, ഐസിഐസിഐ, കൊട്ടക് & ഇൻഡ്യുസിൻഡ്ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ
 • ഇഷ്‌ടാനുസൃത വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പന്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശത്തിനും cc@fabmart.com ൽ ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക
സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് മെത്ത

സ്പ്രിംഗ്വെൽ സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്തസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ശരിയായ ശരീര പിന്തുണയുമായി ചേർന്ന് ഉയർന്ന തോതിലുള്ള സുഖസൗകര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

കട്ടിൽ പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് ലെയറിൽ നന്നായി ടെമ്പർഡ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഉറവകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 'പോക്കറ്റ്' എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഉറവകൾ ചെറിയ പോക്കറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാലാണ്. ഓരോ വസന്തകാലത്തും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിലൂടെ സ്വതന്ത്രമായി കംപ്രസ്സുചെയ്യാൻ കഴിയും, ഒപ്പം കട്ടിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ, ഉറക്കത്തിൽ വശങ്ങൾ മാറ്റുന്നത് മെത്തയിലെ മറ്റ് വ്യക്തിയെ ബാധിക്കില്ല. ഇൻസുലേഷൻ നൽകുന്നതിന് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പോളിപ്രൊഫൈലിൻ മെഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പോളിപ്രൊഫൈലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ക്ഷീണത്തെ പ്രതിരോധിക്കുകയും മുകളിലെ മൃദുവായ പാളികളെ ആന്തരിക നീരുറവകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് വെള്ളത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യാത്തതിനാൽ വിയർപ്പ് / വെള്ളം കട്ടിൽ കയറുന്നത് തടയുന്നു.

മുകളിലെ മൃദുവായ പി‌യു നുരയും (പോളിയുറീൻ) പാളിയും റബ്ബറൈസ്ഡ് കയർ ക്വൈറ്റും അധിക സുഖം നൽകുന്നു. ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഉള്ള ഒരു ആ urious ംബര നിറ്റ് ഫാബ്രിക് സങ്കീർണ്ണതയുടെ അന്തിമ സ്പർശം നൽകുന്നു. ഐ‌എൽ‌ഡിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മെത്തയെ 'സോഫ്റ്റ്' എന്ന് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് (ഇൻഡന്റേഷൻ ലോഡ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ - ഒരു കട്ടിൽ എത്ര കഠിനമോ മൃദുവോ ആണെന്നതിന്റെ അളവ്).

ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച വിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മികച്ച പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്തകൾക്കായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, ഫാബ്മാർട്ട് ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥലമാണ്. സ്പ്രിംഗ്വെൽ പി‌യു നുരയെ സോഫ്‌ടെക് പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്തഇന്ത്യയിൽ. ഫാബ്‌മാർട്ടിൽ സ്പ്രിംഗ്വെൽ പി‌യു നുരയെ സോഫ്‌ടെക് പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് കട്ടിൽ വാങ്ങുക, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് 30 ദിവസത്തെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്നു. പ്രീമിയം ഗുണനിലവാരമുള്ള സ്പ്രിംഗ്വെൽ പി യു നുരയെ സോഫ്ടെക് പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്തയുടെ സമ്പൂർണ്ണ ശേഖരം. മികച്ച ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌, മികച്ച കിഴിവുകൾ‌, മികച്ച വിലകൾ‌, മികച്ച സേവനം. എല്ലാം ഫാബ്‌മാർട്ടിൽ. സ്പ്രിംഗ്വെൽ പി‌യു നുരയെ സോഫ്‌ടെക് പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രീമിയം ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ഫാബ്‌മാർട്ട്. ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച വിലയ്ക്ക് സ്പ്രിംഗ്വെൽ പി യു നുരയെ സോഫ്ടെക് പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുക.

അളവുകൾ
 • കനം - 6 ", 8", 10 "
 • വലുപ്പങ്ങൾ - സ്റ്റാൻഡേർഡ് കിംഗും രാജ്ഞിയും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വലുപ്പങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് ഇച്ഛാനുസൃതമാക്കാനും കഴിയും.
മെത്ത നിർമ്മാണം
വാറന്റി

കമ്പനി നയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കട്ടിൽ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയോ നന്നാക്കുകയോ ചെയ്യും. ചരക്ക് കൂലി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സാധാരണ വസ്ത്രധാരണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വാറണ്ടിയുടെ പരിധിയിൽ വരില്ല. വാറന്റി കാലയളവുകൾ ഇപ്രകാരമാണ്: -

 • 6 "- 6 വർഷം
 • 8 "- 8 വർഷം
 • 10 "- 10 വർഷം
ശുപാർശചെയ്‌ത ആക്‌സസറികൾ

നിങ്ങളുടെ ഉറക്കാനുഭവത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഒരു കട്ടിൽ, പക്ഷേ ഇത് ശരിയായ ആക്‌സസറികളുമായി ജോടിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കട്ടിൽ നന്നായി പോകുന്നതെന്താണെന്ന് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ചില ശുപാർശകൾ ഇതാ.

ഡെലിവറി

എല്ലാ മെത്തകളും ഇന്ത്യയിലുടനീളം (എല്ലാ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ) സ charge ജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

കൂടാതെ, എക്സ്പ്രസ് ഡെലിവറി സേവനം ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈ, ന്യൂഡൽഹി, മുംബൈ, പൂനെ, എൻ‌സി‌ആർ, മൊഹാലി, കൊൽക്കത്ത, തിരുവനന്തപുരം, മൈസൂർ, വിജയവാഡ, ഹൈദരാബാദ്, സെക്കന്തരാബാദ്, വിശാഖപട്ടണം, ചണ്ഡിഗ, ്, അഹമ്മദാബാദ്, കൊച്ചി, കോയമ്പത്തൂർ, അമൃത് സേലം, പഞ്ചകുല.

കുറിപ്പ്: അസം, ബീഹാർ, har ാർകണ്ഡ്, കേരളം, മധ്യപ്രദേശ്, മണിപ്പൂർ, മേഘാലയ, മിസോറാം, നാഗാലാൻഡ്, ഒറീസ, രാജസ്ഥാൻ, സിക്കിം, ത്രിപുര, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഞ്ചൽ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിന് അധിക ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമർ കെയറുമായോ ഉൽപ്പന്ന വിദഗ്ദ്ധനോടോ സംസാരിക്കുക.

Reviews about പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്വെൽ സോഫ്ടെക് - പി യു ഫോം

based on 17 reviews Write a review

Featured in

 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured

Why Buy From Fabmart?

 • 01
  പ്രീമിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തനതായ ശേഖരം
 • 02
  ഉൽപ്പന്ന വിദഗ്ധരിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ്
 • 03
  ഓരോ ഉപഭോക്താവിനും വ്യക്തിഗത ശ്രദ്ധ

Price Guarantee

If you find the same product cheaper elsewhere we will match the price with our price match guarantee.Find out more

Go Top