സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത

സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 1 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 2 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 3 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 4 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 5 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 6 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 7 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 8 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 9 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 10 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 11 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 12 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 13 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 14 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 15 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 16 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 17 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 18 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 19 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 20 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 21 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 22 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 23 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 24 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 25 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 26 സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത - large - 27
fabmart

21,353


Free Shipping. Prices include GST!


ONLY 1 IN STOCK. ORDER NOW

Dispatched in 5 days

EMI - on AMEX Citi HDFC cards

Product Description
ഓഫർ
 • ആകർഷകമായ ഇഎംഐ ഓഫറുകൾ ഓണാണ് അമെക്സ്, ആക്സിസ്, സിറ്റിബാങ്ക്, എച്ച്ഡിഎഫ്സി, ഐസിഐസിഐ, കൊട്ടക്, INDUSIND ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ
 • ഇഷ്‌ടാനുസൃത വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പന്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശത്തിനും cc@fabmart.com ൽ ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക
സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറ മെത്ത

സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറ മെത്ത, പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ്സിന്റെയും ലാറ്റെക്സ് ഫോമിന്റെയും ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നു. കട്ടിൽ നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ ഒരു തുടക്കക്കാരനാണ് സ്പ്രിംഗ് ഫിറ്റ്. ഐ‌എസ്ഒ 9001: 2000 സർ‌ട്ടിഫിക്കേഷനും കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചു.

സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറ കട്ടിൽ മൾട്ടി-ലേയേർഡ് കുഷ്യനിംഗ് നൽകുന്നു. കട്ടിലിന്റെ ആന്തരിക കാമ്പ് പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗുകളുടെ ഒരു പാളി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ നീരുറവകൾ കാർബണിന്റെയും മാംഗനീസിന്റെയും ഒരു അലോയ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇത് മികച്ച ഇലാസ്തികതയ്ക്ക് ഇരട്ടിയാണ്. ഈ അലോയ് ശക്തവും തുരുമ്പിനും നാശത്തിനും പ്രതിരോധമുള്ളതാണ്. പോക്കറ്റ് നീരുറവകൾ സ്വതന്ത്രമായി കം‌പ്രസ്സുചെയ്യുന്നു, അവയിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമ്പോൾ, ഒരു വ്യക്തി വശങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ മുഴുവൻ കട്ടിൽ കുതിക്കുന്നത് തടയുന്നു. പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് ലെയർ രണ്ട് എച്ച്ആർ നുര പാളികൾക്കിടയിൽ പായ്ക്ക് ചെയ്യുകയും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത നാച്ചുറൽ ലാറ്റെക്സ് നുര പാളി ഉപയോഗിച്ച് ടോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് ശൈത്യകാലത്ത് കട്ടിൽ ചൂടും വേനൽക്കാലത്ത് തണുപ്പും നിലനിർത്തുന്നു. പുറം കവർ മൃദുവായ നെയ്ത തുണികൊണ്ടുള്ളതാണ്, ഇത് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ബാക്ടീരിയയ്ക്കും ഫംഗസിനും പ്രതിരോധിക്കും.

ഫാബ്‌മാർട്ട് സമ്മാനിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച കട്ടിൽ ആദ്യമായി. ഈ സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് പ്രകൃതി മെത്ത ലാറ്റക്സ് ഞങ്ങളുടെ പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് മെത്തകളിൽ നിന്ന് നുരയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഫാബ്‌മാർട്ടിൽ സ്പ്രിംഗ് ഫിറ്റ് പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് നാച്ചുറ മെത്ത ലാറ്റക്സ് നുരയെ വാങ്ങുമ്പോൾ 30 ദിവസത്തെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഗ്യാരണ്ടി നേടുക. നിങ്ങളുടെ വീട്ടുവാതിൽക്കൽ മികച്ച വിലയ്‌ക്കൊപ്പം മികച്ച നിലവാരവും. മികച്ച ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌, മികച്ച കിഴിവുകൾ‌, മികച്ച വിലകൾ‌, മികച്ച സേവനം. എല്ലാം ഫാബ്‌മാർട്ടിൽ. പരിശോധിക്കുക സ്പ്രിംഗ് ഫിറ്റ് ഫാബ്‌മാർട്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെ പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് നാച്ചുറ മെത്ത ലാറ്റക്സ് നുര. ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച വിലയ്ക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഫിറ്റ് പോക്കറ്റ് സ്പ്രിംഗ് നാച്ചുറ മെത്ത ലാറ്റക്സ് നുരയെ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുക.

അളവുകൾ
 • കനം: 6 ", 8", 10 "
 • വലുപ്പങ്ങൾ: സ്റ്റാൻഡേർഡ് കിംഗും രാജ്ഞിയും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വലുപ്പങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് ഇച്ഛാനുസൃതമാക്കാനും കഴിയും.
മെത്ത നിർമ്മാണം
വാറന്റി

കമ്പനി നയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കട്ടിൽ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയോ നന്നാക്കുകയോ ചെയ്യും. ചരക്ക് കൂലി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സാധാരണ വസ്ത്രധാരണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വാറണ്ടിയുടെ പരിധിയിൽ വരില്ല. വാറന്റി കാലയളവുകൾ ഇപ്രകാരമാണ്: -

 • 6 ": 6 വയസ്സ്
 • 8 ": 8 വർഷം
 • 10 ": 10 വർഷം
ഡെലിവറി

എല്ലാ മെത്തകളും ഇന്ത്യയിലുടനീളം (എല്ലാ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ) സ charge ജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

കൂടാതെ, എക്സ്പ്രസ് ഡെലിവറി സേവനം ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈ, ന്യൂഡൽഹി, മുംബൈ, പൂനെ, എൻ‌സി‌ആർ, മൊഹാലി, കൊൽക്കത്ത, തിരുവനന്തപുരം, മൈസൂർ, വിജയവാഡ, ഹൈദരാബാദ്, സെക്കന്തരാബാദ്, വിശാഖപട്ടണം, ചണ്ഡിഗ, ്, അഹമ്മദാബാദ്, കൊച്ചി, കോയമ്പത്തൂർ, അമൃത് സേലം, പഞ്ചകുല.

കുറിപ്പ്: അസം, ബീഹാർ, har ാർകണ്ഡ്, കേരളം, മധ്യപ്രദേശ്, മണിപ്പൂർ, മേഘാലയ, മിസോറാം, നാഗാലാൻഡ്, ഒറീസ, രാജസ്ഥാൻ, സിക്കിം, ത്രിപുര, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഞ്ചൽ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിന് അധിക ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമർ കെയറുമായോ ഉൽപ്പന്ന വിദഗ്ധരുമായോ സംസാരിക്കുക.

Reviews about സ്പ്രിംഗ്സ് സ്പ്രിംഗ്ഫിറ്റ് നാച്ചുറയുമൊത്തുള്ള ലാറ്റെക്സ് മെത്ത

based on 20 reviews Write a review

Featured in

 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured

Why Buy From Fabmart?

 • 01
  പ്രീമിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തനതായ ശേഖരം
 • 02
  ഉൽപ്പന്ന വിദഗ്ധരിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ്
 • 03
  ഓരോ ഉപഭോക്താവിനും വ്യക്തിഗത ശ്രദ്ധ

Price Guarantee

If you find the same product cheaper elsewhere we will match the price with our price match guarantee.Find out more

Go Top