എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്)

എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 1 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 2 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 3 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 4 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 5 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 6 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 7 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 8 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 9 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 10 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 11 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 12 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 13 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 14 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 15 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 16 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 17 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 18 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 19 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 20 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 21 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 22 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 23 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 24 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 25 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 26 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 27 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 28 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 29 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 30 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 31 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 32 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 33 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 34 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 35 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 36 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 37 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 38 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 39 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 40 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 41 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 42 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 43 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 44 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 45 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 46 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 47 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 48 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 49 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 50 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 51 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 52 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 53 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 54 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 55 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 56 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 57 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 58 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 59 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 60 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 61 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 62 എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്) - large - 63
fabmart

25,554


Free Shipping. Prices include GST!


ONLY 1 IN STOCK. ORDER NOW

Dispatched in 10 days

EMI - on AMEX Citi HDFC cards

ഒരു വിദഗ്ദ്ധനോട് ചോദിക്കുക

ഒരു വിദഗ്ദ്ധനോട് ചോദിക്കുക
വെങ്കട്ട്

Call : 080 4749 4649

Speak to വെങ്കട്ട് directly to get advice and have any of your questions answered.

Product Description
ഓഫർ
 • ആകർഷകമായ ഇഎംഐ ഓഫറുകൾ ഓണാണ് അമെക്സ്, ആക്സിസ്, സിറ്റിബാങ്ക്, എച്ച്ഡിഎഫ്സി, ഐസിഐസിഐ, കൊട്ടക് & ഇൻഡ്യുസിൻഡ്ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ
 • ഇഷ്‌ടാനുസൃത വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പന്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശത്തിനും cc@fabmart.com ൽ ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക
എം എം ഫോം

1957 ൽ സ്ഥാപിതമായ എംഎം റബ്ബർ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് എം‌എം ഫോം എന്ന ബ്രാൻഡ് നാമത്തിൽ ലാറ്റക്സ് നുരയെ റബ്ബർ കട്ടിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിർമ്മാതാവാണ്.

ഇന്നത്തെ വ്യക്തികളുടെ തിരക്കേറിയ ജീവിതശൈലിക്ക് സുഖപ്രദമായ അടിത്തറ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉറക്ക സംവിധാനങ്ങളിൽ എംഎം ഫോം പ്രത്യേകത പുലർത്തുന്നു. പ്രധാന ഉൽ‌പന്നങ്ങളായ കട്ടിൽ, തലയിണകൾ, തലയണകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് എം‌എം ഫോം അപ്‌ഹോൾസ്റ്ററി ഷീറ്റുകൾ, എയർ ക്രാഫ്റ്റ് തലയണകൾ, ആ ury ംബര ബസ് സീറ്റുകൾ, ബോൾസ്റ്ററുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ചു.

പിൻകോർ ലാറ്റക്സ് നുര

പിൻ‌കോർ‌ മെത്തകൾ‌ കൃത്യമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, ഉചിതമായ എണ്ണം പിൻ‌-തരം കോറുകൾ‌ ഉൾ‌ക്കൊള്ളുന്നു. ഇവ ശരീരത്തിലെ മർദ്ദം പോയിന്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ഈ കട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത മർദ്ദം നൽകുന്നു, കൂടാതെ വായുവിന്റെ സ്വതന്ത്ര രക്തചംക്രമണം വേനൽക്കാലത്ത് കട്ടിൽ തണുപ്പും ശൈത്യകാലത്ത് ചൂടും നിലനിർത്തുന്നു.

ഫാബ്‌മാർട്ടിലെ ലാറ്റക്സ് നുരയെ മെത്തകളിൽ ആവേശകരമായ ഓഫറുകളും വിലകളും നേടുക. ഈ പ്രീമിയം ലാറ്റക്സ് കട്ടിൽ ലാറ്റക്സ് നുരയെ മെത്തകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഉറക്ക വിദഗ്ദ്ധൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ലാറ്റക്സ് നുരയെ കട്ടിൽ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി 30 ദിവസത്തെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഗ്യാരണ്ടി ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. മികച്ച നിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മികച്ച വിലയ്ക്ക് ഫാബ്‌മാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിശാലമായ ആധികാരിക ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളിൽ‌ മികച്ച കിഴിവുകൾ‌ നേടുക. എച്ച്ഡി‌എഫ്‌സി, സിറ്റി, ഐ‌സി‌ഐ‌സി‌ഐ, എസ്‌ബി‌ഐ എന്നിവയും അതിലേറെയും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിൽ ഞങ്ങൾ 3/6/9/12 മാസത്തെ ഇഎംഐ ഓപ്ഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് പ്രീമിയം സ്ലീപ്പ് ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ ആവേശകരമായ ശ്രേണി ഫാബ്‌മാർട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നു. ലാറ്റക്സ് നുരയെ കട്ടിൽ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുക ഫാബ്‌മാർട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച വിലയ്ക്ക്.

ഒരു എം‌എം ഫോം പിൻ‌കോർ‌ ലാറ്റെക്സ് മെത്തസ് ബാംബൂ കവറിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഇവയാണ്:

 • കനം: 3 ", 4", 5 ", 6", 8 ", 10", 12 "
 • 100% നാച്ചുറൽ ലാറ്റെക്സ് നുരയും മുള കവറും വരുന്നു
 • ശരീരത്തിന്റെ രൂപരേഖകളിലേക്കുള്ള ആകൃതികൾ, ശരീരനിലയിലെ മാറ്റങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു
 • 75 ”x 36” വലുപ്പമുള്ള ഒരു കട്ടിൽ ഉപരിതലത്തിൽ 8840 പിൻ‌കോറുകളുടെ സാന്നിധ്യം സ്വതന്ത്ര വായു സഞ്ചാരത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു
 • ഐ‌എസ്‌: 1741-1960 ബി‌എസ്‌ സവിശേഷതകൾ‌ പ്രകാരം നിർമ്മിച്ച ലാറ്റക്സ് നുരയെ റബ്ബർ കട്ടിൽ ഇവയാണ്
 • റിവേർസിബിൾ മെത്ത, അതിൽ ഇരുവശവും ഉപയോഗിക്കാം
 • ഉയർന്ന ലാറ്റക്സ് ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഏകീകൃത വിതരണം വർഷങ്ങളോളം ശരീരത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നു
 • വഷളാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള കുറവ് അസാധുവാണ്
മെത്ത നിർമ്മാണം
വാറന്റി

കമ്പനി നയം അനുസരിച്ച് കട്ടിൽ (ചരക്ക് കൂലി ഒഴികെയുള്ളവ) നന്നാക്കുകയോ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യും. ഏതൊരു ഉൽ‌പ്പന്നത്തെയും പോലെ, സാധാരണ വസ്ത്രങ്ങൾ‌, കീറൽ‌ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ‌ കട്ടിൽ‌ ദുരുപയോഗം എന്നിവയിൽ‌ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഏത് പ്രശ്നവും വാറണ്ടിയുടെ പരിധിയിൽ‌ വരില്ല.

 • 3 ", 4", 5 ", 6", 8 ", 10", 12 "- 5 വർഷത്തെ വാറന്റി
ഡെലിവറി

എല്ലാ മെത്തകളും ഇന്ത്യയിലുടനീളം (എല്ലാ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ) സ charge ജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

കൂടാതെ, എക്സ്പ്രസ് ഡെലിവറി സേവനം ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈ, ന്യൂഡൽഹി, മുംബൈ, പൂനെ, എൻ‌സി‌ആർ, മൊഹാലി, കൊൽക്കത്ത, തിരുവനന്തപുരം, മൈസൂർ, വിജയവാഡ, ഹൈദരാബാദ്, സെക്കന്തരാബാദ്, വിശാഖപട്ടണം, ചണ്ഡിഗ, ്, അഹമ്മദാബാദ്, കൊച്ചി, കോയമ്പത്തൂർ, അമൃത് സേലം, പഞ്ചകുല.

കുറിപ്പ്: അസം, ബീഹാർ, har ാർകണ്ഡ്, കേരളം, മധ്യപ്രദേശ്, മണിപ്പൂർ, മേഘാലയ, മിസോറാം, നാഗാലാൻഡ്, ഒറീസ, രാജസ്ഥാൻ, സിക്കിം, ത്രിപുര, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഞ്ചൽ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിന് അധിക ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമർ കെയറുമായോ ഉൽപ്പന്ന വിദഗ്ധരുമായോ സംസാരിക്കുക.

Reviews about എം എം ഫോം മെത്ത (മുള കവറിനൊപ്പം ലാറ്റെക്സ്)

based on 17 reviews Write a review

Featured in

 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured
 • Featured

Why Buy From Fabmart?

 • 01
  പ്രീമിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തനതായ ശേഖരം
 • 02
  ഉൽപ്പന്ന വിദഗ്ധരിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ്
 • 03
  ഓരോ ഉപഭോക്താവിനും വ്യക്തിഗത ശ്രദ്ധ

Price Guarantee

If you find the same product cheaper elsewhere we will match the price with our price match guarantee.Find out more

Go Top