നിങ്ങളുടെ ഉത്സവം എങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്തു?

നിങ്ങളുടെ ഉത്സവം എങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്തു?