ക്ഷമിക്കണം സർ, സമയം എത്രയാണ്?

ക്ഷമിക്കണം സർ, സമയം എത്രയാണ്?