നടുവേദനയ്ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച കട്ടിൽ ഏതാണ്?

നടുവേദനയ്ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച കട്ടിൽ ഏതാണ്?