ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಯಾವುದು?

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಯಾವುದು?