ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ದಿಂಬಿನ ಆಕಾರಗಳು

ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ದಿಂಬಿನ ಆಕಾರಗಳು