ಲಾ- Z ಡ್-ಬಾಯ್ ರೆಕ್ಲೈನರ್‌ಗಳು - ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ

ಲಾ- Z ಡ್-ಬಾಯ್ ರೆಕ್ಲೈನರ್‌ಗಳು - ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ