ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಯೋಜಿಸಿದ್ದೀರಿ?

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಯೋಜಿಸಿದ್ದೀರಿ?