ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್, ಇದು ಯಾವ ಸಮಯ?

ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್, ಇದು ಯಾವ ಸಮಯ?