ಹಾಸಿಗೆ ಖರೀದಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು

ಹಾಸಿಗೆ ಖರೀದಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು