ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವುದು

ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವುದು