ಬೆನ್ನುನೋವಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹಾಸಿಗೆ ಯಾವುದು?

ಬೆನ್ನುನೋವಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹಾಸಿಗೆ ಯಾವುದು?