ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯ

ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯ